مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب

پایان نامه دبي اوج سيلاب,پروژه دبي اوج سيلاب,پروژه در مورد دبي اوج سيلاب,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد دبي اوج سيلاب,دانلود تحقیق دبي اوج سيلاب,دانلود رایگان تحقیق دبي اوج سيلاب,دبي اوج سيلاب,مقاله دبي اوج سيلاب,مقاله در مورد دبي اوج سيلاب
مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:مقايسه روش¬هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب(مطالعه موردي: حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي)چكيدهبرآورد
سيل با دوره بازگشت معين، براي طراحي سازه¬هاي هيدروليكي، تثبيت سواحل
رودخانه، پروژه-هاي آبخيزداري و پهنه¬بندي سيل يكي از عناصر مهم محسوب
مي¬گردد. حوزه آبخيز كوشك¬آباد يكي از زيرحوزه¬هاي اصلي حوزه كشف¬رود در
شمال شرق ايران، با مساحت 45/87 كيلومتر مربع در 11 كيلومتري مشهد، به لحاظ
داشتن شرايط خاص اقليمي و توپوگرافي همواره در معرض وقوع سيلاب-هاي مخرب و
خسارت¬هاي ناشي از آن مي¬باشد. در اين تحقيق، براي برآورد دبي اوج سيلاب
حوزه از سه روش مدل هيدرولوژيكي بارش-رواناب HEC-HMS، آناليز فراواني سيلاب
و فرمول¬هاي تجربي كريگر، ديكن و فانينگ استفاده شده است. روش درصد خطاي
نسبي دبي پيك سيل نيز، براي مقايسه برآوردي دبي اوج سيل مربوط به روش¬هاي
مزبور بكار گرفته شده است. در روش آناليز فراواني سيلاب به دليل اينكه
ايستگاههاي هيدرومتري منطقه (حوزه كشف¬رود)، فاصله زيادي از نظر مكاني با
حوزه مورد مطالعه داشته و بعضا” داراي شرايط اقليمي و توپوگرافي متفاوتي با
حوزه مورد تحقيق مي¬باشند، اين روش تفاوت قابل توجهي در برآورد دبي اوج
سيل حوزه كوشك¬آباد در مقايسه با دو روش ديگر داشته و بدين جهت قابل استناد
نمي¬باشد. در شبيه¬سازي بارش-رواناب با مدل HEC-HMS پس از تهيه اطلاعات
مورد نياز، براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش سازمان حفاظت خاك آمريكا (SCS)
در تبديل رابطه بارش-رواناب در سطح حوزه، و نيز رونديابي آبراهه¬هاي اصلي
به روش ماسكينگام به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه استفاده شد.
واسنجي لازم براي پارامتر تلفات اوليه صورت گرفته و با توجه به نتايج
واسنجي مدل مزبور در حوزه مورد مطالعه، براي برآورد دبي اوج سيل قابل
استناد مي¬باشد. همچنين نتايج برآوردي فرمول¬هاي تجربي بكار گرفته شده نيز
به دليل كاليبره شدن با شرايط منطقه، قابل استناد با مدل هيدرولوژيكي
HEC-HMS  براي حوزه مورد مطالعه مي-باشد. مقدمه مطالعه،
تجزيه و تحليل و محاسبات هيدرولوژيکی به منظور برنامه¬ريزی و اجرای عمليات
مهندسی آب و آبخيزداری در کشوری نظير ايران با توجه به موقعيت جغرافيايی و
عوامل اکولوژيکی، فوق العاده حائز اهميت مي¬باشد. بهطوريکه اجرای هرگونه
فعاليت¬های مهندسی در زمينه بهره¬برداری اصولی و علمی از منابع آب و کنترل
هرزآب¬های سطحی و سيلاب¬ها بدون مطالعه دقيق و شناخت خوب از خصوصيات
هيدرولوژيکی منطقه غير ممکن مي¬باشد (خاني، 1382). از اين رو تبيين
الگوهايی مبتنی بر آمار و اطلاعات مشاهده¬ای و منطبق با شرايط منطقه، برای
برآورد رواناب در آبخيزهای فاقد ايستگاه هاي اندازه¬گيری آب را می¬توان
گامی مثبت در جهت برنامه¬ريزی درست برای مديريت منابع آبخيزها به شمار
آورد.بررسي¬هاي انجام شده نشان مي¬دهد موضوعات مرتبط با اين تحقيق عمدتا”
بر مطالعات هيدرولوژی انجام شده بصورت تجربی، آناليز منطقه¬اي سيلاب و
استفاده از مدل¬هاي هيدرولوژيكي بارش-رواناب  در نواحي مختلف صورت گرفته
است.  Creager و Jusin (1955) برای تعيين دبی اوج سيل در حوزه¬های آبخيز
فاقد آمار، فرمولي با کاربرد فراوان به نام كريگر ارائه دادند. 
Suwanwerakamtorn(1994) با استفاده از مدلHEC-1؛ اثرات تغيير کاربري اراضي
بالادست حوزه آبخيز را بر دبي اوج سيلاب در نواحي پايين دست حوزه مورد
ارزيابي قرار داد. Lakhtakia و همکاران (1999) با تست توانايي مدل¬هاي
هيدرولوژيکي مختلف، در حوزه Susquehanna با مقايسه دبي خروجي در ايستگاه
هيدرومتري انتهاي حوزه به اين نتيجه رسيدند که کارايي مدل  HEC-HMS در
برآورد دبي اوج سيل بالاست. Liong و همكاران (2000) براي پيش-بيني سيل¬هاي
مخرب بنگلادش، از روش شبكه عصبي مصنوعي استفاده كرده و نتايج آن را با
آناليز حساسيت، قابل قبول مي¬دانند. Foody و همكاران (2004) در منطقه¬اي در
غرب مصر از مدل HEC-HMS به منظور برآورد دبي اوج سيل زيرحوزه¬ها استفاده
نمودند؛ نتايج اجراي مدل نشان دهنده اين بود كه 2 زيرحوزه در معرض دبي پيك
بيش از 115 متر مكعب در ثانيه بوده و به عنوان مناطق حساس محسوب مي¬شوند.
Hassanzadeh و Aalami (2005) نيز با استفاده از مدل HEC-HMS درحوزه آبخيز
سد گلستان مبادرت به محاسبه دبي حداكثر سيل زيرحوزه¬ها و تعيين سيل¬خيزي
آنها نمودند.      Ouardaو همكاران (2006) در حوزه¬هاي آبخيز استان Quebec
كانادا تحت پروژه Jack-Knife اقدام به منطقه¬بندي مناطق همگن بر اساس دو
روش سنتي ترسيم فيزيوگرافي مناطق همگن و ديدگاه هيدرولوژيكي آستانه دبي پيك
با تجزيه و تحليل فصلي فراواني منطقه¬ اي سيلاب نمودند و روش مبتني بر
پايه تجزيه و تحليل فصلي فراواني منطقه¬ اي سيلاب را در منطقه¬بندي مناطق
همگن مناسب دانستند. نجيب (1372) براي بررسي ضريب منطقه¬اي سيل¬خيزي ايران
از تجزيه و تحليل سيلاب¬ها به عنوان روشي مطمئن جهت تعميم اطلاعات استفاده
کرده و در اين مناطق رابطه بين ضريب سيل¬خيزي و پارامترهاي اقليمي را در
نقشه¬هايي ترسيم کرد. قاسم¬پور (1374) با تجزيه و تحليل منطقه¬اي سيلاب غرب
مازندران و با استفاده از مقادير اصلي و لگاريتمي حداكثرهاي دبي لحظه¬اي
با دوره بازگشت¬هاي مختلف به عنوان متغير وابسته و مقادير اصلي و لگاريتمي
خصوصيات حوزه¬هاي بالا دست ايستگاههاي هيدرومتري به عنوان متغيرهاي مستقل،
روابط رگرسيون چندگانه با روش¬هاي پيشرو و پسرو، مناسب¬ترين مدل¬ها جهت
تخمين دبي حداكثر لحظه¬اي سيلاب با دوره بازگشت¬هاي مختلف را ارائه كرد.
جعفرزاده (1378) روش¬هاي مختلف برآورد دبي حداكثر سيلاب بر مبناي سطح حوزه
آبخيز را براي استان گيلان مقايسه كرده و در نهايت روابط تجربي مناسب با
ضريب همبستگي قابل قبول ارائه كرد. غنی¬پور توپراق قلعه (1379) برای مناطق
مختلف استان آذربايجان غربی برای محاسبه متوسط دبی پيک، فرمولي متناسب با
شرايط منطقه ارائه داد. جمالي (1380) اقدام به واسنجي 10 مدل تجربي برآورد
دبي حداكثر سيلابي، براي حوزه¬هاي آبخيز بزرگ و اصلي ايران كرده و بيان
مي¬دارد كه براي استفاده بيشتر روابط تجربي در كل كشور بهتر است سطح حوزه
بيشتر از 1400 و كمتر از 2400 كيلومتر مربع باشد تا تخمين درست-تري از دبي
اوج به دست آيد. شقايي فلاح (1380) با برآورد دبي حداکثر سيلاب با استفاده
از مدل HEC-HMS در حوزه آبخيز محمدآباد استان گلستان و مقايسه آن با روش
شيب-سطح به اين نتيجه رسيد که مدل HEC-HMS نتايج بسيار نزديکي به واقعيت
مي¬دهد. خاني (1382) اقدام به ارزيابي سه روش تجربي فولر، كريگر و ديكن،
روش سيل نمايه، روش همبستگي غير خطي چندگانه و روش همبستگي با استفاده از
پارامترهاي مختلف براي برآورد دبي حداكثر سيل در حوز¬هاي آبخيز استان
آذربايجان غربي كرد؛ و در انتها روابطي را براي حوزه¬هاي فاقد ايستگاه
هيدرومتري پيشنهاد داد. موسوي (1383) پهنه¬بندي قابليت سيل¬خيزي حوزه آبخيز
چهل¬گزي استان کردستان را با استفاده ازGIS  و مدل  HEC-HMS مورد بررسي
قرار داده و آن را با پهنه¬بندي قابليت سيل¬خيزي با بهره-گيري از تحليل
منطقه¬اي ايستگاههاي هيدرومتري، روش کريگر و فولر مورد مقايسه قرار داد و
بيان داشت که مدل HEC-HMS روشي بسيار دقيق و کاربردي مي¬باشد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 38

 

دبي اوج سيلاب تحقیق در مورد دبي اوج سيلاب دانلود تحقیق دبي اوج سيلاب دانلود رایگان تحقیق دبي اوج سيلاب پروژه دبي اوج سيلاب مقاله دبي اوج سيلاب مقاله در مورد دبي اوج سيلاب پروژه در مورد دبي اوج سيلاب پایان نامه دبي اوج سيلاب تحقیق آماده در مو

پاورپوینت زندگینامه خوارزمی (ریاضی و نجوم)

آثار خوارزمی,اختراعات خوارزمی,اکتشافات خوارزمی,الگوریتم خوارزمی,خلاصه زندگی نامه خوارزمی,خوارزمی کیست,دانلود کتاب جبر و مقابله خوارزمی,زندگی نامه خوارزمی pdf پاورپوینت زندگینامه خوارزمی (ریاضی و نجوم) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:زندگینامه خوارزمی (ریاضی و نجوم)قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 12فهرست مطالب:خوارزمی ابو جعفر…

پاورپوینت تحلیل کتابخانه اکستر فیلیپس

پاورپوینت تحلیل کتابخانه اکستر فیلیپس تحلیل کتابخانه اکستر فیلیپس رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل کتابخانه اکستر فیلیپس،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:گروه طراحیویژگی های طراحیریزفضاهای طبقه اولبررسی ورودینورگیری ساختمانتقسیم بندی فضاهای کتابخانهپلان…

پاورپوینت سیستم‌ های اطلاعاتی

پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی,پایان نامه سیستم های اطلاعاتی,تحقیق سیستم های اطلاعاتی,سیستم های اطلاعاتی,سیستم های اطلاعاتی حسابداری,سیستم های اطلاعاتی مدیریت,سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته,مقاله سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت سیستم‌ های اطلاعاتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم‌ های اطلاعاتی،در…

پاورپوینت زبان مدل سازي حقيقت مجازي

پاورپو,پاورپوینت زبان مدلسازي حقيقت مجازي,تحقیق زبان مدلسازي حقيقت مجازي,دانلود پاورپوینت در مورد زبان مدلسازي حقيقت مجازي,دانلود پاورپوینت زبان مدلسازي حقيقت مجازي,دانلود رایگان پاورپوینت زبان مدلسازي حقيقت مجازي,زبان مدلسازي حقيقت مجازي پاورپوینت زبان مدل سازي حقيقت مجازي رفتن به سایت اصلی…

گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد قطعات صنعتي پلاستيكي

امكانسنجي طرح توليد قطعات صنعتي پلاستيكي,توليد قطعات صنعتي,دانلود امكانسنجي طرح توليد قطعات صنعتي پلاستيكي,دانلود طرح توجیهی توليد قطعات,طرح توجیهی توليد قطعات صنعتي پلاستيكي,طرح تولید قطعات صنعتي پلاستيكي دانلود گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد قطعات صنعتي پلاستيكي دانلود فایل دانلود…

تحقیق تاريخچه آموزشي

پایان نامه پیرامون تاريخچه آموزشي,پروژه تاريخچه آموزشي,تحقیق تاريخچه آموزشي,تحقیق در مورد تاريخچه آموزشي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تاريخچه آموزشي,دانلود تحقیق تاريخچه آموزشي,مقاله تاريخچه آموزشي تحقیق تاريخچه آموزشي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:همانند بسياري از دولتهاي پيشين بلوك شرق، دولت…

جزوه زبان تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی

جزوه زبان تخصصی ادبیات فارسی,جزوه زبان تخصصی ادبیات فارسی کنکور,جزوه زبان تخصصی ارشد,جزوه زبان تخصصی برای کنکور,دانلود جزوه زبان تخصصی,دانلود جزوه زبان تخصصی ارشد,دانلود جزوه زبان تخصصی کنکور جزوه زبان تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی رفتن به سایت اصلی…

تحقیق سبك سازي سازه

تحقیق سبك سازي سازه تحقیق سبك سازي سازه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سبك سازي سازه،در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چرا اين موضوع؟ شرح مختصری درباره موضوع:کامپوزیت ها فوم پلی استایرن(یونولیت) چیست ؟ ضریب های عایق بودنو....…

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

جزوه برنامه نویسی,جزوه برنامه نویسی به زبان سی,جزوه برنامه نویسی پیشرفته,جزوه برنامه نویسی کامپیوتر,جزوه کامل مبانی کامپیوتر,جزوه مبانی کامپیوتر,جزوه مبانی کامپیوتر رایگان,جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی,دانلود جزوه مبانی کامپیوتر دانلود جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دانلود فایل دانلود…

پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم عربی 1 دبیرستان

آموزش کامل عربی 1 دبیرستان,آموزش ویدئویی درس اول عربی 1,جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی 1,جزوه کامل عربی اول دبیرستان,دانلود جزوه کامل عربی 1,عربی اول دبیرستان برای کنکور,عربی1 دبیرستان,قواعد عربی اول برای کنکور دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس سوم عربی…

پاورپوینت سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران

پاورپوینت سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران نظام سطح بندی خدمات بهداشتی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:نظام بهداشتي…

پاورپوینت انواع مطالعات

انواع مطالعه,مطالعه تحلیلی,مطالعه توصیفی پاورپوینت انواع مطالعات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع انواع مطالعات،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انواع مطالعاتمطالعات توصيفيمطالعات تحليليمطالعات تحليلي مشاهده ايمطالعه كوهورت –شماي كليمطالعه كوهورت - انواعروش انتخاب گروه هاي مواجهه…

تحقیق اصول و سياست فرهنگي جمهوري اسلامي

تحقیق اصول و سياست فرهنگي جمهوري اسلامي اصول و سياست فرهنگي جمهوري اسلامي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اصول و سياست فرهنگي جمهوري اسلاميقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 34بخشی از متن تحقیق:پيشگفتارمفهوم‌ سياست‌ فرهنگي‌ از جمله‌…

پکیج پاورپوینت تمام دروس ریاضی، علوم و فارسی پایه نهم

پاورپنت ریاضی نهم,پاورپنت علوم نهم,پاورپنت فارسی نهم,پاورپنت نهم,دانلود پاورپنت ریاضی نهم,دانلود پاورپنت علوم نهم,دانلودپاورپنت فارسی نهم,دانلودپاورپنت نهم دانلود پکیج پاورپوینت تمام دروس ریاضی، علوم و فارسی پایه نهم دانلود فایل دانلود پکیج پاورپوینت تمام دروس ریاضی، علوم و فارسی پایه…

پاورپوینت خانواده و نظام خانواده

جایگاه خانواده در اسلام,خانواده در قرآن,دانلود مقاله خانواده,کتاب خانواده در اسلام,موضوع تحقیق در مورد خانواده,نظام خانواده در اسلام محمدرضا سالاری فر پاورپوینت خانواده و نظام خانواده رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خانواده و نظام خانواده،در قالب ppt…

پاورپوینت دیود پیوندی

پاورپوینت دیود پیوندی دیود پیوندی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت دیود پیوندی،در قالب ppt  و در 42 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:1-  در مدار شکل زیر دیود ژرمانیوم در دمای معمولی دارای جریان اشباع معکوس A  µ 10 , ولتاژ شکست v…

تحقیق تازه های آمار

تحقیق تازه های آمار تحقیق تازه های آمار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تازه های آمارقالب بندی: فایل PDF و قابل ویرایشتعداد صفحات: 117 بخشی از متن تحقیق:در این فایل  تازه های آمار مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته…

پاورپوینت کنراد تسوزه

چگونگی اختراع کامپیوتر,سال ساخت کامپیوتر,عکس اولین کامپیوتر جهان,کامپیوتر در چه سالی اختراع شد,کنراد تسوزه gisela brandes,مخترع رایانه قابل حمل,نام اولین کامپیوتر جهان,هدف از اختراع کامپیوتر پاورپوینت کنراد تسوزه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کنراد تسوزهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8فهرست…

تحقیق سازمانها و عملکرد آنها

پاورپوینت سازمانها,پروژه آماده در مورد سازمانها,پروژهسازمانها,تحقیق آماده در مورد سازمانها,تحقیق سازمانها,دانلود تحقیق در مورد سازمانها,دانلود تحقیق سازمانها,سازمانها,مقاله در موردسازمانها,مقاله سازمانها تحقیق سازمانها و عملکرد آنها رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تعریف سازمانتعاریف مختلفی درباره سازمان در کتاب ها…

گزارش کارآموزی در شركت تعاوني توليد كشاورزي

گزارش کارآموزی اداوات کشاورزی,گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی,گزارش کارآموزی کشاورزی,گزارش کارآموزی کشاورزی در شهرداری,گزارش کارآموزی کشاورزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی مکانیزاسیون کشاورزی,نمونه گزارش کارآموزی کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی در شركت تعاوني توليد كشاورزي دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی در شركت تعاوني توليد…

دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی

امکان سنجی تأسیس شیرینی پزی,دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی,طرح توجیهی پیرامون تأسیس شیرینی پزی,طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی,طرح کارآفرینی تأسیس شیرینی پزی,طرح کسب و کار تأسیس شیرینی پزی,کارآفرینی تأسیس شیرینی پزی دانلود دانلود طرح توجیهی تأسیس شیرینی پزی دانلود…

گزارش کار آموزی در شرکت سایپا بخش PRETRITEMENT

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا,گزارش کارآموزی در شرکت سایپا,گزارش کارآموزی در شرکت سایپا بخش PRETRITEMENT,گزارش کارآموزی شرکت سایپا,گزارش کارآموزی شرکت سایپا مکانیک,گزارش کارآموزی مکانیک شرکت سایپا گزارش کار آموزی در شرکت سایپا بخش PRETRITEMENT رفتن به سایت اصلی صنايع خودروسازي…

تحقیق آشنایی با ماشین بینایی سنجی و تصویربرداری دیجیتالی

ابعاد مکانیکی,بانک اطلاعاتی,تشخیص رنگ,تصویر برداری,تصویر برداری دیجیتالی,تکنولوژی,سنسور تحقیق آشنایی با ماشین بینایی سنجی و تصویربرداری دیجیتالی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با ماشین بینایی سنجی و تصویربرداری دیجیتالی،در قالب word و در 185 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل…

شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب

دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه…

تحقیق مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد مردان حدود سني 35 ساله

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه,مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران,مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله تحقیق مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *