تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی

تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی
دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی، در قالب word قابل ویرایش و در 53 صفحه.توضیحات:ﻣﻘﺪﻣﻪ    ﺧﻂ ﭼﻬﺮۀ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺘﻮب زﺑﺎن اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ زﺑﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی زﺑﺎن » ِ ﺑﻪ ﻧﺎم « دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮو اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﻣﺠﻤﻮع آن اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ را « دﺳﺘﻮرﺧﻂ » ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ. اﺳﺎﺳﯽِ ﻗﺎﻧﻮن ِ اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ِ ﻓﺎرﺳﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ّ ﻣﺎ ﺧﻂ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ِجمﻬﻮری  کلﯿﮥ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ّ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﻂﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺪو ّنّ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻃﺒﻌﺎ . ﺖ ﺧﻂ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﻔﻮظ دارﻧﺪ ّ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ، ﻫﻮﯾ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻗﻮاﻋﺪ و   در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ً ﻓﺎرﺳﯽ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ّ ﺧﻂ ِﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ در ﻋﺮﺻﮥ   ﺧﻂ و زﺑﺎن روزاﻓﺰون ﺷﺪه و ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آراﯾﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ و  ﺗﻬﯿﮥ ﺧﻮاﻧﯽ و    ﻧﻤﺎﯾﻪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزۀ ﻋﻬﺪۀ ﻧﮕﺎرش و ﭼﺎپ ﺑﺮ  داﯾﺮۀ راﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ    ﺷﺎﻏﻼن ﺑﻪ اﻣﺮ ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﯿﺮ از ﺣﻠﻘﮥ ﻓﺮاخ     اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ِﺘﯽّ  ﺳﻨ ِﺼﺎنّ ﻣﺘﺨﺼ ﺗﺮ ﺷﺪه، ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، ﭼﻨﺎن   ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ِ ﺖ و ا ّﺗﺸﺘ  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  دﺳﺘﻮر ﺧﻂ  ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﻮاره اﺧﺘﻼ ّ دﺳﺘﻮر ﺧﻂ ِ   در ﺑﺎب ف ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻣﺸﺮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮۀ ِ دﺳﺖِ ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻦِ اﺳﺖ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮﻓﺪار  ﻧﮕﺎرش ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﻮاز و رﺧﺼﺖ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮده  اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮﻋﮑﺲ، ﮔﺮاﯾﺶ ﻒّ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻋﺎم و ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﺨﻠ ﻣﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻪ و آرزو  ﮐﺮده  اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﺎﮐﻢ .  و…

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی ﺧﻂ فارسی دانلود دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی دانلود تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی دانلود ﺧﻂ فارسی

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا، مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

حقوق اسلامی,ماهیت حقوقی تعهد ایمنی,مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی,مبنای مسئولیت در مقررات لاهه,مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ,مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا,مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا,مقررات لاهه,مقررات هامبورگ دانلود تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا، مقررات لاهه، مقررات هامبورگ…

تحقیق ترجمه چیست؟

اصول ترجمه,انواع ترجمه,پایان نامه ترجمه,پروژه ترجمه,تحقیق ترجمه,تحقیق ترجمه چیست,ترجمه چیست,ترجمه چیست و مترجم کیست؟,تعریف ترجمه,دانلود پایان نامه ترجمه,دانلود تحقیق ترجمه,دانلود مقاله ترجمه,مقاله ترجمه,مقاله ترجمه چیست,نظریه های ترجمه دانلود تحقیق ترجمه چیست؟ دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ترجمه چیست؟در قالب…

مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و

ترجمه مقاله دانش کارکنان,ترجمه مقاله فرآیندهای مدیریت دانش,ترجمه مقاله مدیریت دانش,ترجمه مقاله نوآوری مبتنی بر دانش,مقاله ترجمه شده دانش کارکنان,مقاله ترجمه شده فرآیندهای مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده نوآوری مبتنی بر دانش مقاله ترجمه شده با عنوان…

تحقیق افسردگی شغلی

افسردگی شغلی,افسردگی شغلی چیست,افسردگی شغلی معلمان,پاورپوینت افسردگی شغلی,پایان نامه افسردگی شغلی,پرسشنامه افسردگی شغلی,تحقیق افسردگی شغلی,تست افسردگی شغلی,تعریف افسردگی شغلی,درمان افسردگی شغلی,علت افسردگی شغلی,مقاله افسردگی شغلی دانلود تحقیق افسردگی شغلی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد افسردگی شغلی،در قالب word و…

گزارش كارآموزي زراعت و اصلاح نباتات در مركز تحقيقات- بخش تهيه و اصلاح بذر و نهال

دانلود گزارش كارآموزي كشاورزي,گزارش كارآموزي كشاورزي,گزارش کارآموزی اصلاح بذر,گزارش کارآموزی اصلاح نباتات,گزارش کارآموزی اصلاح نهال,گزارش کارآموزی تهيه بذر,گزارش کارآموزی تهیه نهال,گزارش کارآموزی در مركز تحقيقات کشاورزی,گزارش کارآموزی زراعت دانلود گزارش كارآموزي زراعت و اصلاح نباتات در مركز تحقيقات- بخش تهيه…

تحقیق بررسی تعامل برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و طراحي آموزشي

برنامه‌ريزي,برنامه‌ريزي آموزشي,برنامه‌ريزي درسي,پاورپ,تحقیق برنامه‌ريزي آموزشي,تحقیق در موردبرنامه‌ريزي آموزشي,دانلود تحقیق برنامه‌ريزي آموزشي,دانلود تحقیق در مورد برنامه‌ريزي آموزشي,درسي,طراحي آموزشي,طراحي آموزشي تعامل تحقیق بررسی تعامل برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و طراحي آموزشي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:برنامه‌ريزي آموزشي، برنامه‌ريزي درسي…

تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن

تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن پیوند شیمیایی و انواع آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن،در قالب word قابل ویرایش و در 22 صفحه .توضیحات:اتمهای گازهای بی‌اثر میل ندارند با عنصرهای دیگر پیوند تشکیل…

مجموعه سمپل اتوكد ترسيم آزمايشگاه

آزمايشگاه,اتوكد,ترسيم,سمپل,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم آزمايشگاه دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم آزمايشگاه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم آزمايشگاه

تحقیق گروه اجتماعی و گروه درمانی

اثربخشی گروه درمانی,انواع گروه اجتماعی,تاریخچه گروه درمانی,تحقیق گروه درمانی,شکل گیری گروه درمانی,عوامل موثر در یگانگی گروه,فرآیند گروه درمانی,فنون گروه درمانی,گروه اجتماعی,گروه درمانی,مراحل گروه درمانی,ویژگی‌های گروه اجتماعی تحقیق گروه اجتماعی و گروه درمانی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع…

طرح توجیهی روغن كشی از دانه های روغنی

امکان سنجی روغن کشی از دانه های روغنی,دانلود طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی,راه اندازی روغن کشی از دانه های روغنی,طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی,طرح راه انداز,طرح کسب و کار روغن کشی از دانه های…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سلسله (واقع در استان لرستان)

استان لرستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان سلسله,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سلسله دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سلسله (واقع در استان لرستان) دانلود فایل - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از…

تحقیق فضای معماری و شهرسازی

اهمیت طراحی فضای سبز در معماری و شهرسازی,اهمیت فضای معماری و شهرسازی,پروژه طراحی فضای معماری,تحقیق فضای معماری و شهرسازی,طراحی فضای سبز در معماری و شهرسازی,فضای معماری و شهرسازی,مقاله فضای معماری و شهرسازی دانلود تحقیق فضای معماری و شهرسازی دانلود فایل…

جزوه درس اصول مدیریت آموزشی

اصول مدیریت آموزشی,اصول مدیریت آموزشی چیست,اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند,اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند,پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی,جزوه اصول مدیریت آموزشی,جزوه درس اصول مدیریت آموزشی,درس اصول مدیریت آموزشی دانلود جزوه درس اصول مدیریت آموزشی دانلود فایل دانلود جزوه درس…

تحقیق هنر قلمزنی

تحقیق,قلمزنی,هنر تحقیق هنر قلمزنی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع هنر قلمزنی،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه پیشینه هنر قلمزنی در ایرانهنر قلمزنی در دوره اسلامیهنر قلمزنی در دورهٔ سلجوقیهنر قلمزنی تكنيكهاقلمزنیقلمزنی‌ مس‌ و برنج‌‌ نحوه تولیدآلیاژو فلزات فلزات…

نمونه سوالات حقوق جزای عمومی 1 با پاسخ تشریحی

سوالات حقوق جزای عمومی 1,سوالات حقوق جزای عمومی 1 ,سوالات حقوق جزای عمومی 2,سوالات حقوق جزای عمومی 3,سوالات حقوق جزای عمومی اسلامی ,سوالات حقوق جزای عمومی یک,سوالات حقوق جزای عمومیر نمونه سوالات حقوق جزای عمومی 1 با پاسخ تشریحی رفتن…

جلد پنجم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی

دانلود تاریخ تمدن ویل دورانت,دانلود تاریخ تمدن ویل دورانت pdf,دانلود رایگان تاریخ تمدن ویل دورانت,دانلود رایگان کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت,دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت,کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت,کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت خرید دانلود جلد پنجم کتاب تاریخ…

پاورپوینت بتن سنگین

اجزای تشکیل دهنده بتن سنگین,بتن سنگین pdf,بتن سنگین چیست,پاورپوینت بتن سنگین,تحقیق بتن سنگین,ترکیبات بتن سنگین,تفاوت بتن سبک و سنگین,مزایای بتن سنگین,مقاله بتن سنگین,هزینه ساخت بتن سنگین,وزن بتن سنگین دانلود پاورپوینت بتن سنگین دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد بتن سنگین،در…

تحقیق ويکتور وازارلی

تحقیق ويکتور وازارلی ويکتور وازارلی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ويکتور وازارلیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:من کارهای ويکتور وازارلی نقاش و نويسنده‏ی صاحب نام فرانسوی مجارستانی الاصل را ديده بودم و وصف…

پاورپوینت مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

تحقیق سیستمهای اطلاعات مدیریت,توسعه سیستمهای اطلاعاتی,سیستمهای اطلاعات مدیریت,سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته,سیستمهای اطلاعات مدیریت صرافی زاده,سیستمهای اطلاعات مدیریت لاودن,مقاله سیستمهای اطلاعات مدیریت دانلود پاورپوینت مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت،در قالب…

تحقیق تحقيقات و راه كارهاي آن در كشور

پایان نامه پیرامون تحقيقات,پروژه تحقيقات,تحقیق تحقيقات,تحقیق در مورد تحقيقات,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تحقيقات,دانلود تحقیق تحقيقات,مقاله تحقيقات تحقیق تحقيقات و راه كارهاي آن در كشور رفتن به سایت اصلی  بخشی از متن تحقیق:چكيده : امروزه پژوهش و تحقيق و توليد علم از…

پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

پایان نامه تامین مالی خارج از ترازنامه,پروژه تامین مالی خارج از ترازنامه,تامین مالی خارج از ترازنامه,تامین مالی خارج از ترازنامه چیست,تامین مالی خارج از ترازنامه در ایران,تحقیق تامین مالی خارج از ترازنامه,مقاله تامین مالی خارج از ترازنامه دانلود پاورپوینت تأمین…

تحقیق نظريات در باب معجزه

تحقیق نظريات در باب معجزه نظريات درباب معجزه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق نظريات در باب معجزهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 31بخشی از متن تحقیق:نظريه تأويل يك نظريه نظريه اى است كه قبول كرده اند ولى…

پاورپوینت تغذیه در ریکاوری

بهترین مکمل برای ریکاوری,بهترین ویتامین برای ریکاوری,ریکاوری بدن,ریکاوری بعد از ورزش سنگین,ریکاوری در بدنسازی چیست,ریکاوری در فوتبال,ریکاوری سریع بدنسازی,مکمل ریکاوری عضلات پاورپوینت تغذیه در ریکاوری رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تغذیه در ریکاوری،در قالب ppt و در…

تحقیق آیين مسیحی

تحقیق آیين مسیحی آیين مسیحی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آیين مسیحیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 12 بخشی از متن تحقیق:آیين مسیحی یکی از دینهای بزرگ جهان است و پیروان این دین را مسیحی می‌نامند.دین و…

پاورپوینت درآمد عملیاتی

استاندارد درآمد غیر عملیاتی,انواع درآمدهای غیر عملیاتی,درآمد عملیاتی بانک,درآمد عملیاتی به انگلیسی,درآمد عملیاتی در حسابداری,درآمد غیر عملیاتی بانک,سایر درآمدهای عملیاتی چیست,سایر درآمدهای غیر عملیاتی پاورپوینت درآمد عملیاتی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت درآمد عملیاتی  قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:42بخشی از…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *